Algemene verkoopsvoorwaarden

Het beroep doen op de diensten van Lieven KAES – MaatWerk-Consulting, hierna genoemd MWC, en het
aanvaarden van deze bestelling en/of rekening sluit in dat de klant zich houdt aan de voorwaarden zoals hier
vermeld.

Al de verkopen, leveringen en diensten van MWC geschieden op de hierna volgende voorwaarden; andersluidende
voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

De aanbiedingen van MWC worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft.

De facturen van MWC zijn steeds contant-betaalbaar in de woonplaats van MWC, netto, zonder korting, op haar
datum of op de vervaldag aangeduid op de factuur. Zo de factuur niet betaald wordt binnen de acht dagen wanneer
ze contant-betaalbaar is, of op de aangeduide vervaldag, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling of dagvaarding, vermeerderd met een intrest van 12% per jaar. In geval van
gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid en zonder
ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van
125,00 € en een maximum van 1900,00 € als conventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding voor
administratiekosten aan MWC veroorzaakt, zonder dat die betaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing
van artikel 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.

Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het
aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet ; bij het trekken van een wissel ziet MWC daarenboven
van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

Bij overeenkomst voor niet-contante betaling kan door MWC een schriftelijke toestemming gegeven worden voor
betaling binnen 90 dagen (3 maanden).

Indien de koper het contract verbreekt of weigert de bestelling aan te nemen, wordt er een schadevergoeding geëist
van 25% van het factuurbedrag.

Eventuele klachten en/of opmerkingen betreffende de leveringen, diensten, uitvoeringen en/of facturen dienen
schriftelijk en binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur aan de woonplaats van MWC gestuurd te worden
met een duidelijke omschrijving van de gebreken die MWC in staat zal stellen volledig kennis te nemen van de
zaak. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.

Alle koopwaren reizen op risico van de koper. Het feit van vroege leveringen kan nooit een verplichting tot verdere
of nieuwe leveringen doen ontstaan.

Het is de klant niet geoorloofd zijn betalingen te staken, wanneer hij zich op klachten beroept waarvan de
gegrondheid niet door MWC wordt erkend.

De goederen blijven eigendom van MWC tot volledige betaling van het factuurbedrag.

Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van MWC, namelijk
het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement van
MWC. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant. Van die rechtsbevoegdheidsclausule van
de rechtbanken kan slechts door de beslissing van MWC worden afgeweken.

Als er zich na datum van opmeting eender welke wijzigingen voordoen in de toestand zoals die werd opgemeten,
hetzij wijzigingen aan de reeds uitgevoerde werkzaamheden, hetzij wijzigingen aan de plannen die door de
opdrachtgever aan MWC zijn verstrekt, of als er met derden uitvoeringsafspraken worden vastgelegd die aanleiding
geven tot wijziging van de uitvoering of van de plannen van MWC, zonder dat MWC daarvan schriftelijk op de
hoogte is gesteld en de opdracht opnieuw door MWC is uitgevoerd aan dezelfde voorwaarden, is MWC nooit
verantwoordelijk voor de uitvoeringsplannen en de materiaalborderellen.

Alle modellen op ware grootte die dienen als basis voor het vervaardigen van het afgewerkt produkt, in eender
welk materiaal, blijven eigendom van MWC tot volledige betaling van de desbetreffende factuur.

Alle ontwerpen die door MWC worden voorgesteld zijn exclusieve eigendom van MWC. Bestaande voorgestelde
en geïntegreerde elementen uitgezonderd. Zonder schriftelijke toestemming mag dit niet overgemaakt worden aan
derden, noch gekopieerd, noch medegedeeld en of uitgevoerd worden (auteurswet d.d. 30 juni 1994).

Zonder voorafgaandelijke kennisgeving, kunnen door MWC tussentijdse- en/of voorschotfacturen opgemaakt
worden na het uitvoeren van een gedeelte van de werkzaamheden. Wanneer deze tussentijdse- en/of
voorschotfacturen niet betaald zijn op de vervaldag, kan MWC zonder voorafgaandelijke verwittiging, de verdere
werken stilleggen tot volledige betaling van de openstaande bedragen.

Geleverde goederen die zich niet meer in de oorspronkelijke staat en/of verpakking bevinden, kunnen nooit worden
teruggenomen.

Voor opdrachten die zich beperken tot het leveren van diensten en/of studiewerk is de opdrachtgever steeds
verantwoordelijk voor het ontwerp en/of de constructieve opbouw van de opdracht. MWC beperkt zich dan
uitsluitend tot het opmeten ter plaatse van de bestaande toestand op die datum en het opmaken van
produktietekeningen en/of materiaalborderellen door middel van gekende gegevens en detailtekeningen, die steeds
door de opdrachtgever opgegeven worden. Het doorgeven aan het werkhuis van produktietekeningen en
materiaalborderellen plus het aanvangen van de produktie en de plaatsing is de garantie voor MWC dat de
opdrachtgever de tekeningen en materiaalborderellen heeft gezien, goedgekeurd en aanvaard.

De levering en plaatsing van materialen, die geen deel uitmaakt van de opdracht van MWC maar door derden word
uitgevoerd, kan nooit een beletsel zijn voor het volledig betalen van de facturen van MWC.

Wanneer onderdelen opgenomen worden in de borderellen waarvan de afmetingen vooraf niet exact te bepalen zijn
omwille van onder andere de mogelijke afwijkingen in positie en de manier van plaatsing van onderliggende en/of
naastliggende elementen, of als het gaat over elementen voor opstop, dan worden de afmetingen altijd groter
opgegeven om ter plaatse te kunnen aanpassen. De kosten voor deze aanpassingen kunnen nooit aan MWC
aangerekend worden. De kosten voor het inkappen in- en het achteraf herstellen van het plakwerk, door het
eventueel inwerken van elementen, kan evenmin aangerekend worden aan MWC.

Belangrijk bericht ivm onze beursagenda

Door overlapping van data kunnen we helaas NIET aanwezig zijn op de bouwbeurs te Roeselare, editie 2024.

We zullen traditioneel WEL aanwezig zijn op Batibouw 2024.